[Ur nummer: 07/2007] Rainforest Alliance är en internationell miljöorganisation med huvudkontor i USA. Syftet är att beskydda ekosystemet, människorna och djurliv bland annat genom samarbete med företag. Kraft Foods som äger Gevalia i Sverige samarbetar med organisationen för att främja långsiktig utveckling inom kaffeproduktion. Arbetsförhållanden och sociala förhållanden ska vara i linje med internationella mänskliga rättigheter. Unilever, en annan transnationell jätte som bland annat säljer Lipton i Sverige, har låtit organisationen certifiera sin globala upphandling av te.
 
MSC-Märkning är en förkortning för Marine Stewardship Council. Det bildades på initiativ av ett av världens största livsmedelsföretag, Unilever, och Världsnaturfonden WWF. Idag är det en helt fristående, ickevinstdrivande organisation med säte i London. Uppgiften är att arbeta för ett uthålligt fiske som drivs på ett sätt som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet. Gösfisket i Hjälmaren är det första sötvattenfisket som certifierats. MSC-märkning av Nordsjösill är på gång.
 
Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol för fiberrika eller fettsnåla livsmedel. Naturligt magra och fiberrika varor, till exempel rent kött, fågel, fisk, frukt och grönsaker, nyckelhålsmärks ej. Bra miljöval är Naturskyddsföreningens märke. Påverkan på maten sker indirekt genom miljödiplomering av butiker. En medlem i föreningen som brukar handla i viss butik får till uppgift att miljödiplomera butiken utifrån krav på att det ska erbjuda ett stort antal miljömärkta varor, bland annat Krav-märkta. Odlade jätteräkor anses till exempel ha så skadlig inverkan miljön att de inte får förekomma.
 
Svanen är ett nordiskt märke som visar att produkten uppfyller miljökrav fastställda av Nordiska Rådet. För svanmärkning görs en bedömning av produktens hela livscykel från råvara till avfall. Märkningen sköts av SIS-miljömärkning i Stockholm. Påverkan sker indirekt genom svanmärkning av matbutiker.
 
Krav-märket finns på ekologiska produkter som är odlade, kontrollerade och hanterade enligt Kravs regler för ekologisk odling. I ekologisk djurhållning stimuleras djurens naturliga behov. Djuren föds upp med höga krav på etik och miljö. För närvarande pågår ett arbete med att utöka Kravs regler så att också hänsyn tas till energiåtgång och tranporter. Även regler för sociala villkor finns i märkningen, men är inte så betonade. Inriktningen på märket kan sägas avspegla de medlemsorganisationer som är med i föreningen och inget svenskt fackförbund har ännu anslutit sig.
 
Rättvisemärkt – Fairtrade innebär att varorna ska ha odlats av småbönder i tredje världen-områden där social, ekonomisk och demokratisk utveckling gynnas. Märkning utfärdas av Föreningen för rättvisemärkning, där hjälporganisationer, fackförbund, konsumentorganisationer och kyrkliga samfund är medlemmar. Inga krav ställs på att det ska finnas kollektivavtal i förädlingsledet. Föreningen lämnar heller inte ut uppgifter om var varan är producerad. Läs mer om Rättvisemärkt i förra numret, 6/2007, av Mål & Medel.
 
Svenskt Sigill är märkning av svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade svenska gårdar. Gårdarna möter Svenskt Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av ett oberoende certifieringsorgan.
 
EU-blomman är EU:s miljömärke och motsvarigheten till den nordiska Svanen. Alla EU-länder får ge förslag på vilka produktgrupper som de vill ska omfattas av EU-blomman, men det är EU-kommissionen som beslutar om vilka miljökriterier som en produkt ska uppfylla. Kriterierna tar hänsyn till produktens hela livscykel. Antalet produktgrupper är färre jämfört med svanen, men antalet ökar. EU har tagit ett beslut om att införa gemensam märkning för ekologiskt odlade livsmedel.