Regeringens har tillsatt en särskild strategigrupp för livsmedelssektorn, Liss, som ska främja jobb och företagande. Representanter från näringen har blivit kallade till det första mötet, men Livs hörde inte till de inbjudna.

[Ur nummer: 04/2008] Listan över inbjudna organisationer vid första mötet i mars är lång – det är 22 stycken. Det är arbetsgivarnas organisationer Li, Svensk dagligvaruhandel och Sveriges hotell och restaurangföretagare. Det är LRF, Ekologiska lantbrukare, Hushållningssällskapens förbund och Svensk fågel.
Det är olika verk och myndigheter. Till och med Skånes livsmedelsakademi är med. Men inte någon fackförening.
* Hur kommer det sig?
– Vi kommer att bjuda in fackföreningarna, men det blir vid en senare tidpunkt, när vi håller temamöten. Ett sådant kommer att handla om livsmedelssektorns attraktionskraft och status. Till det har vi tänkt bjuda Livs, säger Rolf Eriksson, statssekreterare på jordbruksdepartementet, som leder gruppen.
Under de tre år som gruppen ska finnas ska diskussioner föras kring satsningar och prioriteringar. Syftet är att att stärka sektorns konkurrenskraft.