LOs miljöombudsman tror på starkt fackligt miljöengagemang

Facket sitter på mycket konkret kunskap om arbetsmiljön. Skulle man koppla den till företagens påverkan på den yttre miljön har man skapat ett unikt fackligt bidrag. Det är en vinn-vinn situation, säger Sven Nyberg, ombudsman på LO.

[Ur nummer: 05/2008] Exemplet med den säljande chauffören som på föregående uppslag får brödreturer tycker han är talande. Bröddistribution innehåller tre delar som behöver bindas ihop jobbet, svinnet och ekonomin.
Chaufförerna vill ha lön som svarar mot deras behov och arbetsinsats. Företaget vill ha vinst. Butiken vill ha fulla brödhyllor. Konsumenterna vill ha så bra kvalitet till så lågt pris som möjligt. Därtill kommer miljön som de facto tar stryk av transporter och svinn.
Det handlar om resurser – människor, energi, råvaror – och hur man hushållar på bästa sätt. Det är inte ett område för konflikt. Om hushållandet kan man enas. Det är en vinn-vinn situation.

Ökad samsyn sedan 1980-talet
Så var det inte i slutet på 1980-talet, när Sven Nyberg inledde sitt fackliga miljöarbete. Då var fokus i första hand på företagens utsläpp och de konflikter som dessa kunde skapa för de fackliga skyddsombuden. Hade de skyldighet att anmäla sin arbetsgivare om de upptäckte brott mot miljölagar? Och om de gjorde det, vad hade de då för lagligt skydd?
Fortfarande finns problem kvar. Anställningsskyddet och rätten att varsko myndigheter och media är inte särskilt bra i Sverige. Meddelarskyddet är för svagt. Men hanteringen av miljöfrågorna har ändå utvecklats åt ett annat håll. Det finns idag mer möjlighet till samsyn.
Sven Nyberg nämner en rad exempel på samverkansformer mellan företag, facket, miljö- och konsumentorganisationer samt myndigheter.
Goda möjligheter finns i nya styrmedel i form av märkningar, standarder och certifieringar som det kommit en uppsjö av under det senaste decenniet.
LO är delägare i föreningen Rättvisemärkt som kvalitetssäkrar import av livsmedel och har tillsammans med NTF tagit initiativet till föreningen QIII vars mål är att öka kvaliteten i upphandling av vägtransporter.
QIII finansieras av försäkringsbolag och vägverket. Det vänder sig till dem som köper transporter – kommuner och företag. Kvalitet bedöms med hänsyn till arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Det finns upphandlingsverktyg som kan användas som avtalsmall. Höga krav belönas med ett kvalitetsbevis.
– Vi har hunnit med att bedöma ett dussin företag och blivit ett tungt inslag inom transportbranschen, säger Sven Nyberg.
Inom livsmedelssektorn har tre transportköpare belönats med QIII:s Kvalitetsbevis. Det är Findus Sverige, Norrmejerier och Skånemejerier.
Utanför Sveriges gränser tas en mängd initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion. Brittiska landsorganisationen, TUC, jobbar med dessa frågor utifrån begreppet ”hållbar arbetsplats” (Sustainable Workplace) som också blivit ett EU-begrepp och finns med i Europeiska miljöbyråns arbete. I Storbritannien har livsmedelsfacket tillsammans med andra ideella organisationer och de stora dagligvarukedjorna tagit fram en uppförandekod som heter Ethical Trading Initiativ, ETI.

Internationellt nätverk
I Spanien har facken skapat ett internationellt nätverk för fackligt aktiva som vill påverka miljön med utgångspunkt från arbetsplatsen, kallat Sustain Labour. Den spanska lobbygruppen bildades efter miljömötet i Johannesburg 2002 som i sin tur var en utlöpare av den stora miljökonferensen om hållbar utveckling i Rio 1992.
Sven Nyberg har jobbat med det som kallas FNs Marrakeschprocess som är ett internationellt samarbete kring hållbar konsumtion och produktion.
I juni förra året hölls ett möte i Stockholm som han var med i för internationella fackets räkning. I processen ingår stater, vetenskapsmän, företag, miljöorganisationer och fackföreningar.
– Just nu är det mycket fokus på klimat- och energifrågor. Det är bra, men jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer bort vad det handlar om i grunden. Vi måste skapa ett hållbart arbetsliv, hitta mönster för hållbar konsumtion och produktion. Vi är som fackförening berörda av hållbarhetens tre dimensioner – ekologi, sociala villkor och ekonomi (sysselsättning).
Det gäller att se sambandet mellan arbetsmiljö och yttre miljön, och koppla ihop de båda sakerna och bevaka dem på traditionellt sätt, det vill säga driva medlemmarna krav på bättre jobb och bättre hushållande.
Det finns pengar att tjäna. Löneutrymme att skapa. Brödreturer är i grund och botten ett exempel på en outnyttjad resurs.
Som en följd av debatten om klimatuppvärmningen har miljö- och konsumentfrågorna blivit högaktuella.
Till LO-kongressen i maj har det kommit motioner från fyra förbund, däribland Livs avdelning 4, om att LO borde tagga upp sitt konsumentpolitiska arbete. Det är ett viktigt instrument för att värna om miljön.
Men LOs styrelse avslår motionerna.
Området anses inte tillräckligt prioriterat när pengarna och resurserna tryter.
Sven Nyberg tycker att det är synd. Han har jobbat med näringspolitik och miljöfrågor i 20 år. Om inte LO jobbar med frågorna måste förbunden själva ta ett större ansvar. Han tror ändå att det för hans egen del kommer att finnas möjligheter att fortsätta sitt engagemang.