Få företagare på partsgemensam workshop om arbetsmiljön

Det är lätt att få med skyddsombud men svårt att få med arbetsgivare. Det konstaterade Thomas Henriksson, Livs arbetsmiljöombudsman, när han deltog i en partsgemensam workshop för säkrare arbetsmiljö inom livsmedelsindustrin.

[Ur nummer: 07/2008] Syftet med workshopen var att ge deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma bransch och också ge impulser till förändringsarbete. Fokus låg på de många olyckor som livsmedelsarbetare råkar ut för. År 2006 skedde det 948 arbetsolyckor inom livsmedelsindustrin.
– Vi vet ännu inte hur många det var 2007 men det måste bli färre 2008, konstaterade Christina Stave, forskare vid Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet och initiativtagare till workshopen.

Ideskrift presenterades
Hon presenterade samtidigt sin idéskrift för en säkrare arbetsmiljö i livsmedelsindustrin. Den vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare.
Skriften tar upp orsaker bakom olyckor och vilka möjliga åtgärder som finns. Skriften är en sammanfattning av ett forskningsprojekt i vilket tre stora livsmedelsföretag ingått och där forskarna velat ta reda på vad som låg bakom de många olyckorna inom industrin.
Det var ett 30-tal personer som deltog i workshopen som hölls på Göteborgs universitet. Majoriteten av deltagarna var som sagt fackligt aktiva livsmedelsarbetare och många av dem var huvudskyddsombud. En handfull av deltagarna var arbetsgivarerepresentanter.
– Sammansättningen av deltagare är en bra beskrivning av problemet att få en bättre arbetsmiljö, sade Thomas Henriksson.
Han fick till viss del medhåll av Helena Franzon, arbetsmiljöansvarig hos motparten Livsmedelsföretagen, Li, som konstaterade att det gäller att höja dessa frågors status.
– Samverkan mellan parterna centralt fungerar bra. Det svåra är att få prioritet på dessa frågor lokalt och att få företagen att se lönsamheten i att satsa på arbetsmiljön, sade hon.
De få arbetsgivarrepresentanter som ändå fanns på plats deltog livligt i diskussionerna med de fackliga. Stor tonvikt lades vid att tillbudsrapporteringen måste öka. Det framkom också att arbetsledare borde få mer utbildning om risk och säkerhet, och att arbetsgivare i större utsträckning borde gå utbildning i arbetsmiljö. Överhuvudtaget var vikten av riskanalys något som många återkom till.

Över 5000 döda
Nu tar också Europeiska arbetsmiljöbyrån tag i problemet. Varje år omkommer 5720 människor inom EU i arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. De flesta av dessa olyckor och sjukdomar går att förebygga och en riskbedömning är det första steget för att åstadkomma detta. Det är också budskapet i kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv: Bra för alla” som nu drar igång och som kommer att pågå i två år.