Förbundsstyrelsen enig om hur man vill att organisationen ska se ut

– Det förslag till ny organisation för Livs som kongressen har att ta ställning till bygger på den breda process som varit. Många kommer att känna igen sina synpunkter som har vägts in i det slutgiltiga förslaget, säger Eva Karlsson, tredje ordförande och ansvarig för organisationsutredningen.

[Ur nummer: 07/2008] Det som hon tycker är viktigt att lyfta fram är att det handlar om en organisationsutredning som bedrivits i processform.
– Det kan vara lite frustrerande för många, att det inte funnits ett färdigt förslag att ta ställning till. Det har som sagt varit en process och det är en enig förbundsstyrelse som ställt sig bakom det slutgiltiga förslaget. Bättre förutsättningar tror jag inte vi kan få, säger hon.

Återkommande tankar
Två synpunkter har varit återkommande i avdelningarnas remissvar: dels att det borde finnas större möjlighet till påverkan på regional nivå, dels att de klubblösa borde ha större möjlighet till inflytande och demokrati.
– I det förslag som nu ligger tillgodoser vi detta, säger hon.
I idéskissen föreslogs att det var en ekonomi- och en verksamhetsplan som skulle gälla och så är fortfarande fallet.
– Den inriktningen ligger kvar eftersom det finns ett stöd för det i organisationen.
* Det finns kritiker som säger att den nya organisationen kommer att innebära en större grad av centralstyrning, är det så?
– Jag anser inte det, tvärtom, ta bara kongressen som kommer att bli medlemmarnas och klubbarnas forum på ett helt annat sätt än tidigare. Det känns riktigt bra, så bra att jag till och med skulle kunna svära och säga jävligt bra.
Att representationen skulle bli låg på kongressen, det vill säga att klubbarna inte väljer ombud i den utsträckning som de borde, ser hon inte som något problem.
– Vi kommer att jobba med klubbarna. Om de får kunskap om vilka viktiga frågor som en kongress behandlar så kommer de att bli motiverade att välja ombud det är jag helt övertygad om.

Nya stadgar 2009
Hon påpekar att kongressen 2009, utöver en ny organisation, också kommer att ta ställning till nya stadgar. En stadgekommitté jobbar just nu med att utforma nya stadgar utifrån den föreslagna organisationen.
Det är en nyordning att kongressrapporten med förslag till ny organisation kommer ut så pass tidigt att det finns tid och möjlighet att utifrån rapporten skriva motioner till kongressen.
– Det är ett led i denna otraditionella organisationsutredning. När vi väl fattar beslut 2009 så har vi gett alla möjlighet att vara med och utforma det nya förbundet. Givetvis har alla inte fått igenom alla sina synpunkter men många har vägts in.
* Innebär den nya organisationen en besparing?
– Det ekonomiska utrymme som frigörs är inte gigantiskt. Ekonomin är viktig men den har inte varit utgångspunkten för hur en ny organisation ska se ut. Utöver det som redovisas i rapporten kommer det högst troligt att uppstå synergieffekter, vilket låter som företagssnack, men det handlar om att använda pengarna på ett bättre och mer effektivt sätt som ökar medlemsnyttan. Inriktningen har varit att frigöra utrymme för mer utåtriktat fackligt arbete, inte att spara pengar.

”Livs i bräschen”
Hon anser att Livs går i bräschen när det gäller att tänka nytt.
– Att slopa avdelningarna är ett helt nytt sätt att organisera sig, så har vi också ett helt nytt samhälle att förhålla oss till. Vi kan ta oss till platser fysiskt på ett snabbt sätt eller välja att kommunicera genom den nya teknik som står till buds. Med ett litet klick kan vi nå alla medlemmar med information, det var omöjligt för 70 år sedan.
* Hur har diskussionen gått när det gäller förbundssammanslagning?
– Som förbundsstyrelsen har resonerat så gagnar det inte Livs medlemmar att gå ihop med ett annat förbund. Medlemmarna riskerar att förlora försäkringspaketet samtidigt som de inte får lägre fackavgift, inte heller skulle medlemmarna få större möjlighet till påverkan om vi skulle gå ihop med till exempel IF Metall.
* Finns det en risk att koncernfacken får för mycket att säga till om?
– Det har funnits en sådan oro och vi har varit medvetna om det. I det förslag som nu ligger innebär regionindelningen och regionernas inflytande en motvikt.
* Det har funnits flera som varit kritiska till att möjligheten att bilda ortsklubb försvinner. På den punkten har det inte skett någon förändring, varför då?
– Ortsklubb är något som inte fungerat under alla år mer än då det i något enstaka fall funnits en eldsjäl. I praktiken har det varit en pappersprodukt och det vill vi inte ta med oss in i en ny organisation.

Kongressen avgör allt
Hon konstaterar till sist att inget är hugget i sten, allt handlar om vilka beslut som kongressen fattar.
– Det som varit roligt är den förändringsvilja som finns. Det känns bra. Det ska nu bli spännande att se om det kommer in andra förslag via det motionsförfarande som återstår.