Det finns nu ett konkret förslag till framtidens Livs som kongressen 2009 har att ta ställning till. Det är en enig förbundsstyrelse som står bakom det slutgiltiga förslaget som på flera punkter skiljer sig från den idéskiss som varit ute på remiss.

[Ur nummer: 07/2008] Det var kongressen 2005 som beslutade att tillsätta en utredning med uppgift att se över förbundets organisation. Det har nu skett och det är stora förändringar som Livs kongress har att ta ställning till nästa år.
Enligt det slutgiltiga förslag som nu ligger ska förbundet ritas om på ett ganska så radikalt sätt. Målsättningen med detta är att medlemsnyttan ska öka och oavsett var i landet medlemmen bor ska den garanteras en bra medlemsservice och en stark facklig närvaro.
Förslaget är resultatet av en bred diskussion som genomförts i flera olika steg. Det började med ett rådslag förra året där alla medlemmar hade möjlighet att tycka till. Resultatet sammanställdes i en idéskiss till ny organisation. Den har nu varit ute på remiss. Utifrån avdelningarnas remissvar har sedan idéskissen omarbetats och ett slutgiltigt förslag till ny organisation tagits fram.

Tre byggstenar
Det som kännetecknat arbetet med att rita om Livs är tre mål, nämligen mer demokrati, mer verksamhet och mer för pengarna. På dessa byggstenar vilar det slutgiltiga förslaget.
Det som har genomsyrat utredningen är att skilja mellan den beslutande och den verkställande organisationen. Det ska finnas en gemensam verksamhetsplan för hela förbundet och en gemensam ekonomi.
Den mest radikala förändringen är att helt slopa avdelningarna i deras nuvarande form. På den punkten har idéskissen väckt debatt och i remissvaren har en hel del farhågor framkommit. I det slutgiltiga förslaget har förändringar gjorts när det gäller utformningen av den verkställande organisationen på regional nivå för att gå kritikerna till mötes.
I den nya beslutande organisation som föreslås finns fortfarande endast två nivåer, det vill säga den lokala arbetsplatsklubben med klubbstyrelse och klubbmöte och den centrala organisationen med kongress, förbundsstyrelse och förbundsmöte. Ett regionalt nomineringsmöte ska inrättas där samtliga nomineringar till valen på kongress och förbundsmöte sker.

Fem regioner
Den verkställande organisationen har ritats om på vissa punkter. Utgångspunkten är att den verkställande organisationen ska vara inriktad på att stödja och stimulera den lokala verksamheten. Det nya är att samordningen ska ske i fem verksamhetsregioner.
Dessa fem är Region Norr (Botnia), Region Mitt (Bergslagen, avd 10), Region Öst (avd 4, 9 och 51), Region Väst (avd 1, 11 och 17) samt Region Syd (Syd, Sydöst och avd 2).
Varje region kommer att ha ett ombudsmannalag som består av de lokalombudsmän som jobbar i regionen.
Nuvarande representantskap är tänkt att ersättas av ett nytt kongressvalt förbundsmöte där varje region är representerad med tre ledamöter och ytterligare en ledamot per påbörjat 2000-tal medlemmar. Totalt kommer förbundsmötet att bestå av 34 ledamöter och ha till uppgift att utöva tillsyn över styrelsens förvaltning. Sammanträden ska hållas minst två gånger om året.
Ett nytt uppdrag ska inrättas, regionalt förtroendevalda, som har till uppgift att ha medlemskontakter, rekrytera nya medlemmar, genomföra studieuppsökeri samt avtalskontroller. Förbundsmötet har till uppgift att välja de regionalt förtroendevalda, men de ska nomineras från de olika regionerna.

Verksamhetsträffar
Verksamheten i regionerna ska samordnas av regionala verkställande utskott, dessa har tillkommit sedan idéskissen och är tänkta att stärka verksamheten på regional nivå.
I utskottet ingår varje regions förbundsmötesledamöter, regionens lokalombudsmän samt en central ombudsman. Utskotten ska träffas fyra gånger per år och utse ansvariga för olika verksamhetsområden, till exempel studie?ansvarig och ungdomsansvarig.
En annan nyordning är verksamhetsträffar som ska genomföras regelbundet i regionerna och vara det forum där regionala behov diskuteras. Utgångspunkten är de mål som kongressen lagt fast och fokus i diskussionerna ska vara vad som krävs för att lyckas med de gemensamma uppgifterna. Förbundsstyrelsen kommer att kalla till minst två verksamhetsträffar per region och år. De som kommer att kallas till dessa träffar är en representant från arbetsplatsklubbarna i regionen, lokalombudsmännen i regionen, förbundsmötesledamöterna från regionen samt de regionala arbetsplatsombuden.
Det är dock inte regionerna utan arbetsplatserna som är viktigast i den nya organisationen, och de får en helt annan status jämfört med idag. Arbets?platsklubbarna ska vara den lokala fackliga organisationen. Förbundet ska kommunicera direkt mot arbetsplatserna, och inte som idag via avdelningarna.
Alla medlemmar, både de som tillhör en arbetsplatsklubb och de som inte gör det, har rätt att nominera till kongressombud och rätt att lämna förslag i form av motioner till förbundsstyrelse, förbundsmöte och kongress. Det här är nytt jämfört med idéskissen då endast de som hade klubb skulle kunna välja kongressombud.
Varje klubb har ett kongressmandat per påbörjat 150-tal och mandatfördelningen för dem som saknar klubb föreslås bli ett kongressombud per påbörjat 1000-tal medlemmar i regionen som inte tillhör en arbets?platsklubb. Det skulle idag innebära 297 kongressombud från klubbarna och 15 ombud som representerar dem utan klubb, totalt 312 ombud.

Ortsklubbar försvinner
Idag finns möjlighet för klubblösa medlemmar att bilda ortsklubbar, den möjligheten försvinner helt i den nya organisationen. Istället ska kongressvalda, som representerar medlemmar som inte tillhör någon arbetsplatsklubb, fungera som regionala arbetsplatsombud och kallas till verksamhetsträffarna.
Kongressen kommer även i framtiden att vara förbundets högsta beslutande organ. Det är på kongressen, som sammanträder var fjärde år, som målen och den långsiktiga strategin för verksamheten ska läggas fast. Kongressen väljer styrelse och ledning. Alla medlemmar ska vara med och välja ombud till kongressen. Kongressen ska i den framtida organisationen bli mer av medlemmarnas forum än vad som varit fallet hittills.
Förbundsstyrelsen kommer att fortsätta att vara förbundets högsta beslutande organ under kongressperioden. Styrelsen kommer också fortsättningsvis att bestå av elva ledamöter, åtta från produktionen och tre kongressvalda funktionärer.
Det går att skriva motioner utifrån förslaget, dessa ska vara förbundet tillhanda senast den 28 oktober. Motioner från enskilda och klubbar ska dock först ha behandlats av respektive avdelningsstyrelse som vill ha in motionerna senast den sista september.