Förhandlingar mellan globala yrkesfacket, IUL, och The Coca-Cola-Company i Atlanta, USA

En ny framgångsrik strategi för att uppnå global styrka har tagit form bland fackföreningarna inom Coca-Cola-systemet. Tonvikten läggs vid rekrytering av medlemmar och fackligt erkännande på lokal och nationell nivå. Samtidigt sker överläggningar med Coca-Cola-ledningen i Atlanta.

[Ur nummer: 07/2008] * New York Mars 2003 Den första globala konferensen

Den första globala Coca-Cola konferensen hålls i New York den 3-4 mars 2003. Det är ett 70-tal delegater från IULs medlemsförbund från 23 länder inom Colasystemet som samlas.
Mötet innebär en vändpunkt. Istället för att försöka få till stånd förändringar genom en global konsumentbojkott av Colas produkter beslutar mötet att en utvald grupp, ledd av IULs generalsekreterare Ron Oswald, ska inleda förhandlingar med Coca-Cola för att få tillstånd ett erkännande av facket på alla nivåer, samt etablera ett globalt ramverk för rättigheter inom Cola-systemet.
Därmed kommer IUL inte att ge sitt stöd till den pågående kampanjen för konsumentbojkott av Coca-Cola på grund av kränkningar av fackliga rättigheter i Colombia.
Kampanjen som dragits igång av det colombianska fackförbundet Sinaltrainal, som inte är anslutet till IUL, får stöd av amerikanska frivilligorganisationer. ”Killer Coke kampanjen” är kopplad till studentaktivister vid några amerikanska universitet och en webbsida.

* 2004 Global organisering

Ett globalt organisationsarbete dras igång av IUL med stöd av Friedrich Ebertstiftelsen och Norska LO. Arbetet är inriktat på Nestlé och Coca-Cola i fyra regioner (Afrika, Asien-Stillahavsområdet, Östeuropa och Latinamerika) och går under namnet NCC-projektet (Nestlé/Coca-Cola Global Organizing Project).
Ett syfte har varit att samla in information från fältet och ge bättre och effektivare service åt IULs medlemsförbund.
IULs koordinatörer har som uppgift att jobba nära medlemsförbunden och se till att de frågorna som är viktiga på golvet hamnar på agendan i Atlantaprocessen. Målet med arbetet är att bygga upp internationell facklig styrka. Goda exempel ska lyftas fram.

* 2004 Rysk samordning

Det har hänt mycket i Ryssland sedan 1991 då den lokala ledningen påstod att det inte fanns facklig organisering inom Cola-systemet. Organisationsgraden är dock låg på grund av den lokala företagsledningens anti-fackliga hållning. Ett framsteg är sam?ord?ningen 2004 av fem ryska Coca-Cola-förbund.
På mötet i Frankfurt delar Mikhail Leshev, fackligt aktiv på Cola i S:t Petersburg, med sig av sina erfarenheter om den vd som ska bli chef över Cola i Kroatien där Sanda Marelic-Tomljanovic arbetar fackligt.

Europeisk samordning * 2004

En europeisk samordningsgrupp för Coca-Cola upprättas av
EFFAT-IUL. Den sammanträder två gånger om året och samlar företrädare för europeiska företagsråd och tappningsföretag i Europa för att utbyta erfarenheter och information.
Gruppen kommer att spela en avgörande roll i den demonstration som genomförs utanför Coca-Colas Enterprises huvudkontor i Paris 2006 då 400 anställda från Belgien, Frankrike, Luxemburg och Storbritannien protesterar mot en omstrukturering.

* Mars 2005 Avtal med IUL

Ett avtal undertecknas av IUL och The Coca-Cola Company, TCCC, som säger att företaget erkänner IUL som representant för fackligt organiserade arbetstagare världen över, inklusive många inom Coca-Cola-systemet.
Avtalet ger rätt till regelbundna halvårsvis möten för att granska mänskliga rättigheter och andra frågor som är relaterade till fackföreningar inom Cola-systemet. Mötena handlar om förhållandena för de anställda vid ankar- och franchaistappare över hela världen.

* 2006 Filippinskt erkännande

Coca-Cola erkänner Alliance of Coca-Cola Unions i Filippinerna, ACCUP, och inleder en dialog på det nationella planet. I februari får alliansen, som samlar 20 fackföreningar i fabriker och sex lager, förhandlingsstatus.
På Filippinerna har Cola i Atlanta tagit över ägandet av tappning och distribution. Det finns en stor potential att organisera fler medlemmar. Det största hindret är Colas utnyttjande av bemanningsföretag och outsourcing.

* 2006 ILO utreder Colombia

IUL och Coca-Cola vänder sig var och en för sig till Internationella Arbetsorganisationen (ILO) för att hemställa om en utredning av Colas fackliga praxis i Colombia. ILO går med på det. Undersökningen ska göras under 2008 när ILOs kontor i Bogota öppnas. Utredningen kommer att genomföras av en grupp ILO-inspektörer inom ramen för ett ILO-mandat. ”Killer Coke kampanjen” som vill dra Coca-Cola inför domstol i USA kritiserar IULs ställningstagande.

* 2006 Seger i Guatamala

David Morales, generalsekreterare för livsmedelsfederationen Festras i Guatemala, berättar om långvarig facklig kamp som inleddes i början av 1980-talet. IUL tog initiativ till en internationell aktion för att tvinga ledningen i Atlanta att ta ansvar.
Konflikterna har fortsatt. Ett nytt kollektivavtal kunde tecknas 2003. I november 2006 avlägsnas den antifackliga ledningen och varaktigt stöd kunde ges till det guatemalanska medlemsförbundet vars svåra situation tagits upp i Atlantaprocessen.

* 2007 Transatlantisk aktion

En begränsad transatlantisk aktionsdag för förbund som representerar anställda vid Coca-Cola Enterprises (CEE) vid anläggningar i Europa och USA genomförs.
Vid CEEs anläggningar i Nordamerika och Europa samt vid Coca-Colas fabriker i Guatemala och Uruguay visar arbetarna sin solidaritet genom att bära klisterlappar som det står ”Tell Coke Every Worker Counts!” (Säg till Coke att alla arbetare räknas).
Aktionen organiseras för att protestera mot CCEs tillkännagivande av att företaget vill avskaffa 3 500 jobb, 5 procent av arbetsstyrkan, både i Nordamerika och i Europa.

* 2007 Indisk federation bildas

I Indien upprättas under våren 2007 IUL-federationen All India Cola and other Allied Industries Employees’ Federation av sexton Coca-Cola och Pepsico-förbund i landet.
Federationen har ställt åtta principiella krav. Bland annat har man krävt hållbart utnyttjande av vatten samt stopp för outsourcing. Federationen har fått garantier för att grundläggande arbetsmiljönormer ska upprätthållas i fabriker och att de kontrakts?anställda ska bli färre.

* 2007 Viktiga steg i Sydafrika

Coca-Cola National Shop Stewards Council i Sydafrika har fått nytt liv. Det är ett viktig steg mot att ha ett centralt förhandlingsråd för alla Coca-Colas tappningsfabriker som ingår i de fem olika tappningsföretagen i landet.
Den stora frågan förutom otrygga jobb och utläggning på entreprenad är kampen mot hiv/aids. Fackföreningarna pressar Cola att leva upp till sina löften att motverka spridningen och ta hand om anställda som insjuknar.

* 2008 Viktig modell för konfliktlösning i Pakistan

Den fackliga organisationen Coca-Cola Karachi Workers Union firade en viktig seger den 10 mars i år. Kampen mot outsourcing av produktionen resulterade i att tolv arbetare återanställdes samt att den lokala företagsledningen kom överens med facket om förhandling i frågor som påverkar jobben. Enligt samma avtal ska också den fasta personalstyrkan på 154 anställda behållas intakt, slutar någon ska den ersättas av fast anställda personal.
– Det här var en viktig seger i en svår politisk miljö, säger Khaista Rehman, ordförande i det lokala Cola-facket och generalsekreterare för pakistanska Livs.
Qamar-ul-Hassan instämmer. Som IULs projektansvarige i Pakistan har han stöttat kampen vid fabriken. Man hoppas nu kunna inspirera andra att ta strid mot outsourcing och fackliga kränkningar.
– Om vi lyckades måste andra också kunna göra det, konstaterar de.
Den lokala ledningen trodde att den kunde köra över det lokala facket som var ganska så svagt, men det var inte så lätt som ledningen trott att lägga ut produktionen och säga upp alla anställda.
– Vi accepterade inte uppsägningarna utan tog upp kampen, både lokalt och nationellt. Det inleddes också en internationell kampanj med stöd från IUL. Fallet togs också upp i Atlantaprocessen, berättar Khaista Rehman.
Den lokala ledningen kunde inte fara med lögner, eftersom det lokala facket genom IUL hade möjlighet att föra fram sin version till Colas ledning i Atlanta som på så sätt fick en helt annan bild av vad som hände på fabriken i Karachi.
– Det ledde till att vår lokala ledningen tvingades att inleda förhandlingar med oss.
De hoppas nu att erfarenheterna från Colas fabrik i Karachi ska motivera arbetarna på de andra Cola-fabrikerna att gå med i facket. Målsättningen är ett nationellt fack och ett nationellt avtal.

* 2008 Latinamerika går samman

60 fackförbund från tio latinamerikanska länder bildar den 7 maj en latinamerikansk federation av Coca-Cola-arbetare som går under namnet Felatrac.
Federationen är resultatet av IULs latinamerikanska
regionsekreteriats långvariga arbete med att bygga upp företags- och sektorövergripande organisationer i nära samarbete med förbunden.
Federationens uppgift är att samordna aktiviteter och åtgärder åt förbund med Coca-Cola-anställda i regionen.

* Maj 2008 Global allians för Coca Cola-anställda

Det andra globala mötet för Coca-Cola-arbetarförbund hålls den 22-23 maj 2008 i Frankfurt. Med på mötet är ett 80-tal delegater från 32 länder. IULs strategi utvecklas. Det viktiga är att bygga upp facklig styrka och närvaro på arbetsplatserna inom Cola-systemet. En global Allians för Coca-Cola-anställda bildas, denna ska genom IULs medlemsförbund finnas på det nationella och internationella planet. Att värva fler medlemmar är prioriterat.
En styrgrupp väljs som förutom representanter från IUL centralt ska bestå av 14 representanter från följande regioner: Afrika, Asien, Stillahavsområdet, Östeuropa och Centralasien, Europa, Latinamerika och Karibien samt Nordamerika. Styrgruppens ska förhandla med Colas ledning på globalt plan.
En interaktiv webbplats av vilken en del ska vara offentlig ska öppnas. Man ska försöka bygga upp en databas och använda sig av Skype. Ett mål är att föra ut mer av resultaten från Atlantaprocessen. Som det varit hittills har endast de medlemsförbund som varit direkt berörda känt till vad som sker.
Ett internationellt samordnat fackligt tryck ska utövas för att förmå Coca-Cola att underteckna ett internationellt avtal om fackliga rättigheter i hela Cola-systemet.