En valfråga som säkerligen kommer att dominera valrörelsen inför valet till Europaparlamentet är likabehandling av utländsk gästarbetskraft. Inte minst efter det att EU-kommissionen den 21 januari gav besked om att det inte kommer att bli någon revidering av utstationeringsdirektivet.

[Ur nummer: 02/2009] – Det faktum att kommissionen inte vill agera för att garantera likabehandling och rätten för fackföreningar att vidta stridsåtgärder för att skydda denna princip är extraordinärt. Om kommissionen inte agerar, sviker de sina medborgare. Åtgärder är brådskande, säger Jan Andersson, socialdemokratisk parlamentariker och ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott.

Rapport om kollektivavtalen
Det är han som utarbetat rapporten Utmaningar för kollektivavtalen i EU, en rapport som Europaparlamentet ställde sig bakom i oktober och som innebar en uppmaning till kommissionen att se över direktivet om utstationering av arbetstagare samt lagförslag för att garantera lika lön för lika arbete.
Bakgrunden till parlamentets resolution var EG-domstolens domar (Laval, Viking och Rüffert) som satt principen om kapitalets fria rörlighet före de fackliga rättigheterna att sluta kollektivavtal och vidta stridsåtgärder för att försvara dessa.
Det som Jan Andersson lyfte fram i rapporten var likabehandling av löntagare när företag tar med egen personal för uppdrag i andra EU-länder.

Kommissionen avvisar
Men kommissionen har nu avvisat behovet av lagstiftning med anledning av domarna från EG-domstolen och menar att de fackliga rättigheterna inte behöver förbättras, vilket har upprört socialdemokratiska Europaparlamentariker, inte minst Jan Andersson.
– Jag är förvånad. Likabehandling är en grundläggande princip i EU. Detta bör även gälla för arbetstagare oavsett nationalitet.