[Ur nummer: 02/2009] Tusentals sjukskrivna riskerar att förlora rätten till sjukpenning på grund av regeringens nya lag Från sjukersättning till arbete. Denna lag innebär att arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna ska testas grundligare.
Enligt de uppskattningar som gjorts berörs cirka 130000 personer. Hur många av dem som kommer att förlora sjukpenningen och istället bli arbetslösa är för tidigt att säga. LO och TCO har kritiserat föränd??ringen som drabbar en utsatt grupp under pågående lågkonjunktur. De har också efterlyst kompletterande rehabiliterings- och arbetsmarknadsåtgärder. Med största sannolikhet kommer nu arbetslösheten att späs på ytterligare samtidigt som människor kommer att fara mycket illa av denna hänsynslösa politik.
Det står nu också klart att kommunerna inte kan vänta sig något extra ekonomiskt stöd från regeringen. Det hade behövts. Redan nu drar man ner på personal i kommuner och landsting. I Västsverige beräknas 1500 vård??jobb försvinna, bara på Karolinska sjukhuset i Stockholm är 900 varslade .

Helt klart har alliansregeringens arbetsmarknadspolitik varit en katastrof. Att flytta arbetslösa från aktiva investeringar i utbildning till passiv förvaring är ingen framkomlig väg, inte heller att kraftigt dra ner på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och minska antalet praktikplatser till ett minimum. Det har inte heller varit speciellt begåvat att placera 50000 arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin och att endast erbjuda två procent av dessa personer utbildning.
I detta sammanhang inger det hopp att läsa resultatet av socialdemokraternas jobbrådslag. Det är Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo, som delar ordförandeskapet i rådslaget, som tagit bladet från munnen och medgett att partiet inte räckt till men att man dragit lärdom av tidigare miss?tag. Det bådar gott för framtiden att man valt att inta en mer ödmjuk hållning samtidigt som man riktar in sig på att lyfta fram vad som måste göras för att komma ur krisen.

För det första har partiets rådslag kommit fram till att det gäller att föra en effektiv politik för entreprenörskap som skapar jobb. För det andra måste det bli stopp för utslagningen i arbetslivet. För det tredje vill partiet se en aktiv arbetsmarknadspolitik som skapar möjlighet att komma vidare till nya jobb. För det fjärde är det viktigt med en väl fungerande inkomsttrygghet för alla som förlorar jobbet.
Jobbrådslaget har också kommit fram till att arbetsförmedlingen måste reformeras och fokusera på att utbilda människor för de jobb som växer fram.
Förmedlingen måste också ha en mycket starkare förankring i den lokala och regionala arbetsmarknaden. Det personliga mötet på förmedlingen, som är så viktigt när man står utan jobb, måste prioriteras. Det gäller också att upprätta en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning värd namnet.
Det är bara att hålla med dem om att Sverige kan bättre än det som regeringen presterar idag på detta område. Helt klart måste det till resurser för att skapa de åtgärder som måste till för att få människor i arbete. Dessutom har investeringar i utbildning alltid lönat sig. Och visst är det alltid rätt att satsa pengar på sådana åtgärder när arbetslösheten ökar.