[Ur nummer: 04/2009] Sjukfrånvaron inom Scan har nästan halverats under de senaste fem åren. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 10,4 procent till 6,5 procent.
Lennart Claesson, HR-direktör, säger att det är den lägsta sjukfrånvaron i företagets historia. Varje procents minskning innebär stora kostnadsbesparingar. En viktig orsak till minskningen är att robotar kunnat ersätta farliga arbetsmoment. Snabbare rehabiliteringsprocess har också gjort att långa sjukskrivningar kunnat undvikas.
Mattias Axelsson, Livs klubbordförande på slakteriet
i Linköping, håller med om att utvecklingen i stort varit positiv.
– Det är riktigt att man byggt bort en del arbetsmiljöfällor. Den ökade rotationen i styckningen har också bidragit till att minska förslitningsskador.
Han vill ändå hålla upp ett varnande finger. Man ska hålla i minnet att det företaget talar om är en minskning i den totala sjukfrånvaron. Det som hänt under de senaste åren är att framförallt de som är långtidssjukskrivna avslutat sina anställningar för att det inte finns några jobb som de kunnat gå tillbaka till. Det förbättrar företagets statistik, men innebär inte att de drabbade individerna har fått det bättre.