– Förbundets ekonomi är god, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. Sett över hela kongressperioden slutar underskottet på cirka 3,5 miljoner för de fyra åren. Då har vi infört både LO-paketet och inkomstförsäkringen samtidigt som förbundet förlorat intäkter när medlemmar fått jobb inom andra avtalsområden.

[Ur nummer: 06/2009] Det är en påtagligt nöjd Hans-Olof Nilsson som summerar sin första kongressperiod som förbundsordförande. Ändå visade resultatet för 2008 på minus 3,6 miljoner och den fackliga verksamheten på minus 11,8 miljoner.
– Det är inte en helt korrekt bild av verkligheten, säger han. Vi har finansierat stambytet på förbundets hyresfastighet med våra likvida medel istället för att låna pengar. Det är en investering men i bokslutet tas det upp som en kostnad. Från början hade vi tänkt låna till investeringen och då hade bokslutet gett ett överskott på 6 – 7 mkr. Eftersom vår likviditet är god valde vi dock att betala kontant för att slippa räntekostnader.
En närmare granskning av utfallet för 2008 visar också att förbundets fasta kostnader fortsätter att minska. Det är en trend som håller i sig från föregående år, mycket tack vare den centralisering som gjorts av administrationen men också som en följd av att kostnaderna minskar när medlemsantalet minskar.

Pensionerna ett sorgebarn
Pensionskostnaderna har dock åter blivit ett sorgebarn för förbundet. De steg från 10,8 miljoner 2007 till 17 miljoner 2008.
– Det här hänger ihop med den allmänna oron på finansmarknaden. När börsen går ner så ökar våra pensionskostnader, säger Hans-Olof Nilsson.
Det är inte bara Livs som tvingats att leva med att kostnaderna för anställdas pensioner följer börsens svängningar, även andra LO-förbund har varit hårt drabbade. Systemet har nu setts över och en förhandlingsuppgörelse har gjorts som innebär att ombudsmän som nyanställs får en framtida pension som bygger på ett premiebestämt system och inte på ett förmånsbestämt.
– Det gamla systemet var ohållbart. När börsen går bra är det ett lönsamt system men när börsen går dåligt är det mycket bekymmersamt.
Ett annat problem har tidigare varit att få bukt med data- och it-kostnaderna. Dessa har dock minskat stadigt de senaste åren. Förra året vände denna trend och kostnaderna ökade med en halv miljon jämfört med året innan.
– Det beror på att vi bytt ut vår maskinpark och också investerat i ett video-konferens-system. Vi räknar med att det kommer att ha betalat av sig ganska snabbt.
Han är som sagt nöjd med 2008 års bokslut och med utfallet för hela kongressperioden. Han understryker att det inte är krav på besparingar som förorsakat organisationsutredningen och den stora förändring som förbundet nu står inför.
– Den gamla organisationen byggde på att antalet medlemmar hela tiden skulle öka. Den nya organisationen ska klara av att förbundet både växer och krymper. Tanken med den nya organisationen är också att den ska vara mer effektiv och mer nära medlemmarna.
* Hur kommer medlemsavgiften att påverkas?
– Det finns inga planer på att höja avgiften. Om det kommer att finnas utrymme för att sänka avgiften är för tidigt att säga. Det beror delvis på hur arbetslösheten utvecklas, delvis på hur tuff vi bedömer att avtalsrörelsen blir och om vi behöver förstärka våra konfliktfonder.
Han påpekar också att Livs redan idag har en låg avgift om man jämför med de andra industriförbunden.
– Det är inte helt lätt att göra en jämförelse, vi har fast avgift medan många förbund har procentuell. Men om vi tittar på vår högsta avgift så ligger vi lågt och då har våra medlemmar det bästa försäkringspaketet, vilket innebär att en del av avgiften går direkt tillbaka till plånboken.
När det gäller organisationsförändringen som följer av organisationsutredningen så finns inga detaljerade beräkningar över den ekonomiska besparing som görs.
– Det vi vet är att det finns en besparingspotential. Hur mycket pengar det handlar om vet vi inte, det har inte heller varit drivkraften bakom utredningen. De pengar som sparas får mer betraktas som grädde på moset.
* Det talas i ekonomirapporten till kongressen om att organisationsförändringen innebär ett ansenligt kapitaltillskott, på vilket sätt då?
– Det finns tillgångar ute i avdelningarna som i framtiden kommer att ingå i det kapital som förbundet har att förvalta, ju klokare investeringar som görs desto mer avkastning kan det ge.
Han kan inte svara på frågan hur mycket kapital som avdelningarna sitter på.
– Avdelningarna har varit egna juridiska enheter som i vissa fall också äger fastigheter som det är svårt att uppskatta värdet på, förklarar han.

Nytt placeringsreglemente
Det råder dock ingen tvekan om att det handlar om stora belopp. Under våren har också förbundsstyrelsen fattat beslut om ett placeringsreglemente för hur Livs tillgångar ska förvaltas och placeras. Den etiska aspekten ska jämte avkastning och risk alltid beaktas.
– Översynen som gjorts var nödvändig då förbundet saknat tydliga riktlinjer för placering av kapital. Den enda ledstjärna vi tidigare haft har varit stadgarna.