[Ur nummer: 07/2009] * De nya regionerna är:
REGION NORR. (Före detta avdelning Botnia.)
REGION MITT. (Före detta avd Bergslagen och avd 10.)
REGION ÖST. (Före detta avd 4, avd 9 och avd 51.)
REGION VÄST. (Före detta avd 1, avd 11 och avd17.)
REGION SYD. (Före detta avd 2, avd Syd och avd Sydost.)

* Den sista juni i år upphör avdelningarna och avvecklas sucessivt. Den verksamhet som varje avdelning planerat under hösten genomförs.

* Den 1 juli träder de nya stadgarna ikraft.
4För att inte medlemmar utanför arbetsplatsklubbarna ska hamna vid sidan om verksamheten genomförs nominering och omröstning om regionala arbetsplatsombud. Genom brev informeras de berörda om möjligheten att lämna förslag som sedan sammanställs av förbundets valberedning. Därefter finns möjlighet att rösta på nominerade ombud som efter att de valts kallas till respektive regions verksamhetsträff.

* Förbundsstyrelsen kommer att i ett särskilt utskick kalla en från varje arbetsplatsklubb, förbundsmötesledamöter samt lokalombudsmän i regionen till höstens verksamhetsträff som hålls i oktober. Verksamhetsträffen diskuterar regionens behov av verksamhet utifrån de mål som kongressen antagit. Samtidigt nomineras till de val som ska genomföras på förbundsmötet.

* I november hålls det första förbundsmötet. Här behandlas den långsiktiga verksamhetsplanen för hela kongressperioden samt budget för 2010. Förbundsmötet genomför val av regionala förtroendevalda.

REGIONALT VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
* Varje region har ett verkställande utskott som utgörs av förbundsmötesledamöter och lokalombudsmän tillsammans med en central ombudsman.
* Utskottet träffas fyra gånger per år.
* Utskottet utser ansvariga för olika verksamhetsområden till exempel studieansvariga, ungdomsansvariga och facklig politisk verksamhet.
* Utskottet samordnar den regionala verksamheten och ser till att den genomförs utifrån förbundets gemensamma verksamhetsplan.