Abba döms till 300000 i böter för olycka där anställd miste armen

Olycksrisken har varit högst förutsägbar. Företaget har haft rimliga möjligheter att åtgärda olycksrisken, och åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Med den motiveringen dömer Uddevalla tingsrätt Abba Seafood AB att betala 300000 kronor i företagsbot efter en olycka där en säsongsanställd operatör skadades så svårt att han måste amputera vänster arm.

[Ur nummer: 12/2009] * Abba Seafood i Kungshamn luciadagen 2007: En ung säsongsanställd operatör arbetar i renseriet med att förse en fiskrensningsmaskin med fisk.
Fisk stockar sig i maskinens inmatningstratt, och operatören försöker göra något åt det. Han tar en frammatningsplåt som ligger på maskinen och pressar mot fisken. Det lyckas inte. Han använder då istället skaftet till en plastskrapa för att försöka peta bort fisken. Plötsligt fastnar skaftet och dras in i maskinen. Det hela går så snabbt att armen följer med in i maskinen.
Han ropar på arbetskamraterna, som trycker på nödstoppet. Operatören förs till sjukhus. Vänsterarmen är då så svårt skadad att han tvingas amputera den mitt på överarmen.

* Tingsrätten i Uddevalla 14 oktober 2009: Kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål förklarar att ett företag har som arbetsgivare ett stort ansvar för arbetsmiljön. Det finns krav på att vara aktiv. Man ska ha kontroll på lagstiftningen, som i det aktuella fallet när det är krav på att en maskin ska vara försedd med skydd. Man ska ha kontroll på vilka maskiner som finns på arbetsplatsen, vilka personer som finns där och var de arbetar.
Man ska analysera och bedöma de olika risker som finns på arbetsplatsen. Man kan aldrig luta sig tillbaka och vara nöjd utan måste hela tiden arbeta aktivt med arbetsmiljön, påpekar åklagaren.
Fiskrensningsmaskinen hade inget skydd, vilket den enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning skulle ha haft. Operatören hade inte fått tillräcklig information och utbildning för arbetsuppgiften. Det fanns inga varningstexter eller skriftliga instruktioner till maskinen.
Abba å sin sida hävdade genom sitt juridiska ombud att operatören fått tillräckliga instruktioner och utbildning. Operatören försökte på eget initiativ, och utan att fråga någon av den ordinarie personalen, åtgärda stoppet i maskinen. Det han gjorde var avsteg från de rutiner som fanns. Påståendet att det inte fanns något skydd är felaktigt.
Abba hävdade också att företaget har ett väl utarbetat och genomtänkt säkerhetsarbete.
Arbetsmiljöverket hade för övrigt vid en inspektion inte funnit anledning att rikta någon kritik mot någonting i företaget, i något avseende.
Abbas åsikt var att företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Olyckor kan hända och händer också. Det är omöjligt att förutse alla situationer.
Abbas uppfattning sammanfattas i påståendet att det var ett avsteg från rutinerna som ledde till olyckan.

* Uddevalla tingsrätt 5 november 2009: Dom meddelas. På punkt efter punkt ger tingsrätten åklagaren rätt. Visst har det, som Abba påstått, gjorts en riskbedömning, men den duger inte. Maskinen saknade exempelvis föreskrivet skydd.
En förhållandevis nyanställd säsongsarbetare hade satts att arbeta i omedelbar närhet av en maskin som saknat föreskrivna skyddsanordningar. Han hade inte fått tillräckliga instruktioner eller utbildning för säkert arbete i den miljö där han sattes att arbeta.
Arbetstagarna hade inte fått andra instruktioner från arbetsledningen än att försöka lära upp de nyanställda så gott de kunde, och det överlämnades åt dem som arbetade på fabriksgolvet att avgöra när de senast anställda var mogna att köra fiskrensningsmaskinen. En maskin som dessutom saknade skriftlig instruktion och varningsskyltar.
Dessa omständigheter förefaller inte ha varit någon engångsföreteelse utan tvärtom har företaget självt hävdat att det inte funnits skäl att utbilda eller instruera operatören om olycksriskerna med den aktuella maskinen, konstaterar tingsrätten.
Tingsrätten finner att företrädare för Abba Seafood av oaktsamhet har åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat dem till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Denna oaktsamhet har vållat operatörens skada. Brottet, vållande till kroppsskada, skulle ha lett till böter eller fängelse i högst sex månader om åtal väckts mot någon fysisk person.
Nu hade åklagaren, i enlighet med de nya reglerna om företagsbot som började gälla 1 juli 2006, valt att endast åtala företaget.
Och tingsrätten är kristallklar när den sammanfattar företagets agerande:
”Olycksrisken har varit högst förutsägbar. Företaget har haft rimliga möjligheter att åtgärda olycksrisken och åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Vid sådana förhållanden kan företaget inte genom att hänvisa till ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöinspektioner anses ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Abba Seafood AB skall därför åläggas företagsbot.”
Företagsboten bestäms till 300000 kronor. Domen kan överklagas till och med den 26 november.