Parterna är oeniga om hur texten ska tolkas

Livs vill ha in uppgifter om alla anställda från arbetsgivarna och stödjer sin begäran på en skrivning i kollektivavtalet. Motparten, Li, gör en annan tolkning och vill undersöka om denna begäran kan leda till lagbrott. Li hävdar vidare att skrivningen i avtalet bara syftar på medlemmar i Livs och inte alla anställda.

[Ur nummer: 12/2009] Livs skickade den 27 november ut ett brev till alla arbetsgivare inom livsmedelsavtalets område med en begäran om lista över samtliga anställda. Redovisningen vill förbundet ha in senast den 31 december 2009.
Till grund för den begäran som gjorts finns en skrivning i avtalet, se bilden. Överenskommelsen gjordes när Livs skulle börja ta in avgiften via autogiro istället för att arbetsgivarna tog in den via löneavdrag.
– Arbetsgivarna ville slippa inkassera avgiften vilket var inskrivet i kollektivavtalet. Vi gjorde då ett byte. Vi beslöt att börja ta in avgiften via autogiro mot att vår motpart gick med på att skriva in skyldigheten att lämna ut uppgifter över samtliga anställda fyra gånger om året, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.
* Hur kommer det sig att en begäran om uppgifter gått ut just nu? Det är tydligen första gången som så sker.
– Då vi nu helt gått över till att inkassera medlemsavgifterna via autogiro behöver vi veta var våra medlemmar arbetar för att undvika att de är felorganiserade. Våra medlemmar är ganska så rörliga.
* Är det på grund av tvisten om de oorganiserades löneuppgifter som brevet gått ut?
– Det här är en helt egen fråga, svarar han.
Brevet om uppgiftslämning skickades den 19 november för kännedom till Livsmedelsföretagen, Li. Gerald Lindberg berättar att reaktionerna inte låtit vänta på sig:
– Med vändande post kom ett brev från Li där man motsatte sig att vi sände ut en begäran om uppgifter.

Intresseavvägning
Det som anfördes, berättar han, var att arbetsgivare måste ha stöd i lagen för att lämna de uppgifter som Livs efterfrågar och att Li:s bedömning var att stöd saknades.
– Li hävdade i brevet att vi inte redovisat något intresse som kan bli föremål för en så kallad intresseavvägning som kan leda till att företagen lämnar ut uppgifterna och att företagen därför skulle vara förhindrade att lämna ut de begärda uppgifterna, säger han och fortsätter:
– Men den intresseavvägningen gjordes då detta skrevs in i avtalet. Jag har nu skrivit ett svar till Li och förklarat hur vi resonerat.
Anna Nordin, förhandlingschef på Li, säger till Mål & Medel att frågan är komplicerad. Hon har precis fått brevet från Gerald Lindberg där nya sakargument framkommer för den begäran som Livs gjort. Hon har ännu inte hunnit ta ställning till huruvida dessa påverkar Li:s inställning i frågan.
– Det som är viktigt för oss är att noggrant kontrollera att våra medlemsföretag inte bryter mot personuppgiftslagen om de lämnar ut de uppgifter som Livs begärt att få in.
Förutom att hon vill utreda om uppgiftslämnandet kan strida mot lagen, så delar hon inte heller Gerald Lindbergs syn att skrivningen i kollektivavtalets bilaga D skulle gälla samtliga anställda hos medlemsföretagen.
– Jag har talat med de som var med när avtalet skrevs och de hävdar med bestämdhet att skrivningen endast avsåg medlemmar i Livs. Det tycker jag också är logiskt då bilaga D handlar om inkassering av avgift, berättar hon.

Efterforskning gjordes
Gerald Lindberg tycker att dessa ståndpunkter är märkliga.
– Innan vi kom överens om innehållet i bilaga D så skulle bägge parter först reda ut om uppgiftslämnandet stred mot personuppgiftslagen. Vi gjorde alla efterforskningar och drog samma slutsats att det här inte var något som stred mot lagen.
Han var själv med när avtalet tecknades och hävdar bestämt att skrivningen gällde alla anställda.
– De som representerade vår motpart var fullständigt på det klara med att så var fallet. Det förvånar mig mycket att de nu hävdar motsatsen.
* Är du förvånad över Li:s reaktion?
– Jag är mycket förvånad. Jag hade förväntat mig att Li skulle leva upp till det som vi kommit överens om i kollektivavtalet. Det gör jag faktiskt. Vi gör det även om de överenskommelser vi gjort inte alltid är så bra.
* Vad händer om ni inte får in de uppgifter som ni begärt?
– Då lär det bli föremål för rättslig prövning.