[Ur nummer: 02/2010] Bantningen av Arbetsmiljöverkets anslag under perioden 2007-2009 har fått ett stort genomslag i verksamheten. Antalet inspektionsbesök har exempelvis minskat med nästan 28 procent under perioden enligt nya uppgifter från verkets enhet för statistik.
I den nytillträdda alliansregeringens första budgetproposition, hösten 2006, minskades Arbetsmiljöverkets anslag med närmare 160 miljoner kronor för åren 2007-2009. Hur neddragningarna skulle genomföras lämnade man åt Arbetsmiljöverket att klara ut.
Antalet anställda vid Arbetsmiljöverkets huvudkontor nästintill halverades, liksom den totala administrationen. Det räckte inte för att klara anslagsminskningen. Verket tvingades också göra sig av med ett stort antal inspektörer på distrikten runt om i landet. 30 procent av inspektörerna försvann.
Anslagsminskningen angavs i budgetpropositionen vara ”ett led i minskningen av den statliga byråkratin”.
Betydligt färre arbetsplatser besöks nu av verkets inspektörer, och det minskade antalet inspektioner medför dessutom att det skrivs ut färre inspektionsmeddelanden med krav på åtgärder.
Som en följd av neddragningarna använder nu också Arbetsmiljöverket i större utsträckning de maktmedel man förfogar över.
Antalet förelägganden och förbud har således ökat med närmare 3 procent sedan 2006, och antalet förelägganden och förbud med vite har ökat med drygt 9 procent.
Antalet polis- och åtalsanmälningar av misstänkta arbetsmiljöbrott har ökat med närmare 17 procent.