[Ur nummer: 04/2010] I december i år hålls ett nytt klimattoppmöte i Mexiko. Målsättningen är att nå fram till ett rättsligt bindande globalt klimatavtal som kan efterträda Kyotoprotokollet som löper ut 2012.
Förhandlingarna sker inom ramen för FNs klimatkonvention, UNFCCC. Målsättningen är att hejda den globala temperaturhöjningen och att mildra och anpassa länder till klimatförändringarna.
I UNFCCC ingår 194 länder som inte kunnat enas trots att förhandlingarna om ett avtal efter Kyoto inleddes redan på Bali 2007 med målsättningen att få till stånd ett bindande avtal i Köpenhamn 2009.
En stor stötesten i förhandlingarna har varit själva Kyotoprotokollet. Enligt EU och den rika världen så innehåller det för många kryphål och omfattar dessutom bara 30 procent av de globala utsläppen. Kina, Indien och de fattiga länderna vill trots det behålla Kyotoprotokollet då det innehåller långtgående förpliktelser för den rika världen och i princip inga åtaganden alls för utvecklingsländerna.

Källa: Europaportalen samt Europeiska kommissionen