En kvinnlig operatör på Scan i Skara fastnade med handsken i frammatningsvalsen till en skinnermaskin.
Nu har Skara tingsrätt dömt Scan att betala 200 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

[Ur nummer: 05/2010] Olycksdagen hade en produktionsledare satt två kvinnliga arbetstagare att arbeta med skinnermaskinen. De roterade mellan arbetsmomenten putsning med skinnermaskin och putsning med kniv.
Vid arbetet med kniv användes förstärkta så kallade wizzardhandskar, som inte får användas vid arbete i skinnermaskinen. Det kände inte den ena kvinnan till och därför använde hon handskarna även vid maskinputsningen.
Hon fastnade med vänster handske i maskinen och fick huden på handens ovansida bortskuren av maskinens skärblad. Olyckan gick till åtal, se Mål & Medel nummer 10/2009.
Åklagaren påpekade att bristen på instruktioner medförde att kvinnan bar fel sorts handskar, vilket var den omedelbara orsaken till skadan.
Scan nekar till brott och hävdar att produktionsledaren inte var en person i ledande ställning eller en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn och kontroll, vilket krävs för att företagsbot ska kunna dömas ut. Rätten gör en annan bedömning. Produktionsledaren hade ansvar för personal och arbetsmiljö på avdelningen, och det var hans uppgift att se till att arbetstagarna hade erhållit utbildning och instruktioner för de olika arbetsmomenten. Det finns ett orsakssamband mellan produktionsledarens underlåtenhet att förebygga olycka och den anställdes skada. Därför fälldes Scan.