Ny situation när hela förbundets ekonomin hanteras centralt

– Det har inte varit helt lätt att förutse hur bokslutet för 2009 skulle bli. Trots det tycker jag att vi landat ungefär där vi trodde, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.

[Ur nummer: 06/2010] 2009 års bokslut är speciellt. Det går inte att jämföra med tidigare år. Halva året täcker resultatet för förbundets centrala verksamhet och andra halvan täcker både förbundets och avdelningarnas. En sällsam bland?ning med andra ord och följden av kongressbeslutet att avskaffa avdelningarna från 1 juli 2009.
– I ljuset av det tycker jag ändå att bokslutet inte är så tokigt, säger Hans-Olof Nilsson.

Minus 14 miljoner
Resultatet som han tycker är okej visade dock på röda siffror. Förbundet har inte lyckats leva upp till kongressbeslutet att intäkter och kostnader för facklig verksamhet ska gå jämnt upp. I år gick den fackliga verksamheten med minus 14 miljoner kronor. Årets resultat landade på minus 8,5 miljoner vilket ska jämföras med 2008 års resultat som var minus 3,6 miljoner.
– Det har varit svårt att ha full koll på kostnaderna. Det gick helt enkelt inte att ha det då vi inte hade kunskap om den verksamhet som avdelningarna planerat för sista halvåret. Det som var sagt var att den skulle genomföras fullt ut, förklarar han.
Han påpekar också att kongresskostnaderna belastat bokslutet, cirka 6,5 miljoner, samt att kostnaden för inkomstförsäkringarna blivit dyrare än beräknat, cirka 5 miljoner.
En glad nyhet är annars att pensionskostnaderna minskat med 10 miljoner jämfört med året innan, från 17 till 7 miljoner. Det kan förklaras med en gynnsam utveckling på börsen.
En annan positiv sak är att strejkkassan tillförts medel genom avvecklingen av avdelningarna. Det handlar om cirka 39 miljoner i nytt bokfört värde, och det är lågt räknat understryker han. En stor del av det tillförda kapitalet är fastigheter.

Nya placeringar
Det är mycket att göra framåt när det gäller att placera kapitalet på bästa sätt. Avdelningarna har haft sina tillgångar placerade i olika fonder.
– Nu gäller det att samla och samordna dessa så att placeringarna inte blir så spretiga. Vi tittar på vad vi kan satsa på utan att öka riskerna. Det finns en beräkningsmodell för det där man kan se hur riskerna ökar alternativt minskar beroende på den placering som görs.
Förbundet har också sedan tidigare antagit ett placeringsreglemente som ska vara en garanti för att placeringarna ska vara så etiska som möjligt.
Som han ser det skapar den nya organisationen en möjlighet till gemensam förvaltning av kapital som alla tjänar på samt en helt annan överblick över förbundets kostnader.
– Samtidigt gjordes inte organisationsförändringen för att spara pengar utan för att få ut mer verksamhet för pengarna. Om så är fallet kan dock bara förtroendevalda och medlemmar avgöra. Det man kan säga är att verksamheten på det här viset blir mer rationell och att den på så sätt också blir mer ekonomisk.

Helhetsgrepp dröjer
Det kommer dock att dröja innan det går att få ett helhetsgrepp över den nya organisationen. Inte förrän 2011 kommer det att finnas ett bokslut att jämföra med. Som det är nu går det inte att jämföra 2010 med 2009.
* Vad tror du om medlemsavgiften? Kommer den att behöva höjas?
– Det är något som förbundsmötet tar ställning till på höstmötet. Min uppfattning är att den kommer att behöva höjas. Det beror på att vi fått ökade lönekostnader både för förtroendevalda och för anställda. Men det handlar inte om någon dramatisk ökning.
Han understryker också att ingen vet vad som kommer att hända med arbetslösheten. Måste avgiften till a-kassan höjas slår det direkt mot medlemsavgiften.
* Om det blir ett regeringsskifte, kan inte det ha positiv effekt på avgiften?
– Det vet vi inte. Även om de röd-gröna har visioner så vet vi inte hur det ser ut efter valet. Förra gången det begav sig var statsfinanserna i större oreda än vad man trott. Oppositionen hade inte full insyn. Frågan är hur det ser ut denna gång då man sänkt skatten med hjälp av lånade pengar.
En sak som får effekt, säger han, är om man inför skatteavdrag igen för fackavgiften. En sak som också skulle minska förbundets kostnader för inkomstförsäkringen är om taket för a-kassa höjs.
* Hur ser du på framtiden?
– Vad vi har att rätta oss efter är att försöka få till en budget i balans. Vi måste också vara väl rustade inför kommande avtalsrörelse, det gäller att kunna visa ekonomiska muskler.
Han tror att kommande avtalsrörelse kan bli rätt stökig efter att teknik?arbetsgivarna hoppat av industriavtalet. Han vill inte helt dödförklara det. Vem vet, kanske teknikarbetsgivarna bestämmer sig för att kliva in igen. Men förmodligen kommer det att krävas en ny modell för stabil lönebildning.
* Hur ser du på medlemsutvecklingen? Förbundet tappar ju stadigt medlemmar.
– Faktiskt så har vi den senaste tiden haft några månader med ökande medlemsiffror. Och helt klart kommer det att bli lättare att rekrytera medlemmar om a-kassan reformeras. Fler kommer att gå med om avgiften blir lägre. Vi liksom alla andra tappade medlemmar när avgiftshöjningen till a-kassan kom.
* Finns det planer på att satsa på medlemsvärvning framöver?
– Helt klart måste vi satsa mer på medlemsvärvning. Medlemmarna vär?var inte sig själva.
Han är också övertygad om att förbundet kommer att få fler medlemmar om det kommer mer stökiga avtalsrörelser framöver. Då söker människor skydd i facket.
* Finns det någon nedre gräns för hur få medlemmar som ett förbund kan ha?
– Livs tillhör fortfarande de förbund som ligger i mitten. Det har vi gjort så länge som jag varit aktiv. Vi har nu en fördel av att ha avskaffat avdelningarna. Vi är inte längre så beroende att försörja fasta kostnader. Vi kan nu bygga ut organisationen när det behövs och dra ihop den när så krävs.

Levererar medlemsnytta
Han säger att gränser för ett förbund går när kritik riktas mot förbundet för att inte stå för medlemsnytta.
– Vi har gått den motsatta vägen, trots att vi tappat medlemmar så har medlemsnyttan ökat paradoxalt nog. Det vanliga är tvärtom. Jag tror att det är få förbund på LO-sidan som levererar tillbaka så mycket i plånboken som vi gör.