”Jag är mån om strejkrätten, kollektivavtal och Las. Det är något vi inte vill förlora.”

– Integration, kollektivavtal och strejkrätt är de viktigaste frågorna, säger Qazim Hasanaj som sitter i Kristianstads kommunstyrelse och är ordförande i Norra Åsums S-förening.

[Ur nummer: 09/2010] Integration handlar om mycket mer än att ha ett jobb. Det är språk, kultur, hur man bemöter grannar, hur man hälsar, men jobbet är ändå viktigast. Enligt Qazim Hasanaj är det startpunkten, och för att få jobb krävs språk.
Själv började han lära sig svenska på en flyktingförläggning i Sundsvall för 20 år sedan. Han hade flytt från Kosovo, när Jugoslavienkrigen bröt ut. Han övade det nya språket genom att titta på de textade nyheterna på teve klockan 18.00.
Genom kompisar och landsmän kom han till Kristianstad. Han jobbade först på skola och fritidsgård med bland annat modersmålsundervisning i albanska. För tio år sedan var han arbetslös och gick en utbildning som arbetsförmedlingen ordnade ihop med Scan, det var 1999-2000. Först lärde han upp sig till slaktare och sedan till styckare.
Att ha ett jobb att gå till och barn i skolan som förbereder läxor och som kan se föräldrarna som förebild skapar, enligt honom, integration.
Han tror på praktikplatser för invandrare, och då menar han flyktingar, människor som kommer till Sverige, precis som han själv gjorde för 20 år sedan, därför att de är i behov av skydd. Det finns andra invandrare som kommer därför att de vill ha arbete. Så är det på Scan nu. Här finns många arbetskraftsinvandrare, styckare som det är brist på.
* Problemet med en aktiv integrationspolitik är att den kan uppfattas som orättvis av den som bott länge i Sverige, som kanske är född här. Vem ska få ett begränsat antal praktikplatser?
– Jag tror att man måste se att vissa grupper har svårare att komma in på arbetsmarknaden och behöver riktade insatser. De är i behov av instrument. Det kan vara att jobba halva dagen och gå i skolan och lära sig svenska andra halvan. Man måste se att arbetslösheten bland invandrare är mycket hög.
* Så det är politiken? Svenskundervisning med kombinerad praktik på en arbetsplats?
– Jag tror att det fungerar. Det gjorde det för mig.
* Till Kristianstad kommer årligen 100 flyktingar via avtal med Migrationsverket, men därutöver kommer 300-400 spontanflyktingar. Segregerade bostadsområden har uppstått. Ett sådant är Gammelgården, där 52 procent av invånarna utgörs av utrikes födda. Varför blir det så många invandrare i ett område?
– Det som händer när en flykting kommer är att han anvisas en bostad av bostadsförmedlingen. I Gammelgården finns lediga lägenheter. Det är också ett val som flyktingen själv gör. Han eller hon vill oftast bo med landsmän i ett område som ligger centralt istället för att bo utanför staden. Följden blir ett segregerat område med segregerad skola och segregerad idrottsförening, säger Qazim Hasanaj och fortsätter:
– Om det finns arbete är detta ändå inte ett så stort problem. Det är först när det segregerade boendet är kombinerat med arbetslöshet som det blir ett stort problem. Så lösningen är sysselsättning. Att ha jobb. Här på Scan sitter olika invandrargrupper och svenskar för sig under pauserna, men det uppstår ändå en gemenskap. Det finns en gemensam grund att stå på. Vi är alla på samma arbetsplats och gör ett jobb. När det är fest eller utflykt umgås alla med alla.
* Hur tycker du att diskussionen med Sverigedemokraterna ska föras?
– De pratar om massinvandring, men det är det inte frågan om. Här måste vi komma med fakta, skilja på arbetskraftsinvandring, som den här på Scan, styckare som kommer hit och jobbar för att det saknas styckare, och flyktingar som är i behov av skydd. Att skydda människors liv är ett åtagande från alla staters sida. En annan invandring är anhöriga.
* Vilka fler frågor är viktiga?
– Jag är mån om strejkrätten, kollektivavtal och Las. Det är något som vi inte vill förlora. Vilken chans har den som är 55 år och blir av med jobbet? Då är det lättare för en ungdom att hitta en ny anställning. Jag fyller själv 50 år i december. Medelåldern på slakteriet är 40-45 år. Jag har fru och fyra barn.