[Ur nummer: 12/2010] Rätt till ersättning vid arbetslöshet har den som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad (huvudregel) eller haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar (alternativregeln) under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).