Bageri i Göteborg får betala 250 000 kronor

I juli 2008 föll en anställd på Dahls Bageri AB i Göteborg tre meter ner i ett hisschakt och skadade sig. Bageriet har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 250000 kronor för arbetsmiljöbrott.

[Ur nummer: 01/2011] Dahls Bageri startade i liten skala redan 1935. I dag är det ett av Sveriges största bagerier av färskt lösbröd och har ett 60-tal anställda.
Företaget berömmer sig av att vara ett modernt bageri som blandar modern teknik med den traditionella hantverkskonsten.
När det gäller egna arbetsmiljön är man inte lika framstående.

Två nya hissar
I samband med en ombyggnation 2002 installerades en hissanordning bestående av två inbyggda lyftbord. Det ena går mellan bottenvåningen och plan 1, det andra mellan plan 1 och plan 2.
Efter att skyddsombudet i april 2008 gjort en så kallad 6:6a-framställan till arbetsgivaren och påtalat att hissen mellan plan 1 och källarplanet saknade skyddsgaller beställdes en besiktning av anläggningen.
Teknikkonsultföretaget ÅF-kontroll genomförde en besiktning dagen därpå, och konstaterade brister listade i tolv punkter och att hissen inte erbjöd betryggande säkerhet.
Hissen användes likafullt, och 14 juli föll en anställd ner i hisschaktet då han baklänges skulle dra in en vagn i hissen och inte uppmärksammade att hissen inte befann sig på samma plan som han.

Psykiska besvär
Mannen fick blåmärken och skrapskador. Han fick även psykiska besvär efter olyckan, bland annat huvudvärk och depression.
Den direkta orsaken till olyckan var att hissgrinden på plan 1 gick att öppna trots att hissen stod på bottenvåningen, konstaterade Arbetsmiljöverket i en rapport.
Enligt arbetsmiljölagen har en arbetsgivare mycket långtgående skyldigheter att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Men Arbetsmiljöverket fann att Dahls Bageri brustit i sitt arbetsgivaransvar på flera punkter.
I rapporten skriver man att det är ”anmärkningsvärt att några åtgärder inte vidtagits för att säkerställa att hissen inte utgör någon risk förrän skyddsombudet påtalar brister i säkerheten beträffande hissen. Inte ens efter att besiktningsmannen konstaterat allvarliga säkerhetsbrister i konstruktionen har man vidtagit några åtgärder”.
”Att något skriftligt besiktningsprotokoll inte erhållits förrän viss tid efter besiktningen utgör inte skäl att låta arbetstagarna använda hissen. Om resultatet av besiktningen inte klargjordes vid besiktningsmannens besök har det ålegat arbetsgivaren att förvissa sig om att hissen erbjöd betryggande säkerhet för att han skulle låta arbetstagarna använda den”.

Begäran om åtalsprövning
I juni 2010 vände sig Arbetsmiljöverket till åklagare med en begäran om åtalsprövning.
Den har nu resulterat i att kammaråklagare Kristina Persson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg skrivit ut ett strafföreläggande med företagsbot på 250000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada och sjukdom.
Dahls Bageri AB har godkänt strafföreläggandet.