Särbehandling i arbetslivet kan se ut på många sätt. En snudd på osynlig form handlar om social utfrysning, avvisning och utmanövrering. Konsekvenserna för de som stöts ut blir ofta svåra, medan organisationerna står kvar, stumma och oberörda. De här mekanismerna har Anneli Matsson undersökt i sin avhandling Handslaget: att organisera tystnad.

Särbehandling och social utfrysning ses ofta som ett individproblem, där ”någon beter sig illa mot en annan”. Så enkelt är det inte, menar Anneli Matsson. Ett av huvudspåren i hennes avhandling är att roten till det onda snarare sitter i själva organisationen, där osäkerhet och förändringar i verksamheten kan trigga utstötningsprocesser.

– De blir ett sätt att göra sig av med medarbetare som inte anses matcha organisationens ideal.

En man pratar med en kvinna i en fabrik.

Det ska du göra om du blir mobbad på jobbet

Arbetsmiljö

Letar problem på golvet

Att enskilda individer blir ”syndabockar” beror på att ansvaret för arbetsmiljön idag ofta delegeras till första linjens chefer.

– De har bara mandat att hantera sin personal. Då kommer man också att leta efter problemen på golvet, bland de anställda.

I den processen står organisationen kvar, liksom ofelbar, även om den styrs av osunda värderingar där kritiska röster helst ska tystas ner.

Lågstatusgrupper särskilt utsatta

Innan hon började forska arbetade Anneli Mattson i många år som praktiker, bland annat inom företagshälsovård, och gjorde många utredningar kring särbehandling.

Utfrysning och avvisning har hon sett exempel på både i privata företag och i offentlig sektor. Lågstatusgrupper är ofta särskilt utsatta.

Anneli Matsson, forskare.
Anneli Matsson, forskare.

För personerna som drabbas blir konsekvenserna svåra.

– Till en början kan det handla om akuta stressymptom, men över tid kan det utvecklas till ångest, depression och självmordsförsök.

Mobbad eller utfryst på jobbet? Här är tre råd

Anneli Matssons tips till den som upplever sig drabbad:

  • Kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen och kräv en arbetsmiljööversyn – problemet är organisatoriskt.
  • Sök stöd hos företagshälsovård eller annan vårdinrättning.
  • Om problemen inte åtgärdas och du börjar utveckla stressymptom: Lämna jobbet. Sök ett annat medan du orkar, innan allvarligare symptom visat sig.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga särbehandling och att drabbade tas om hand. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Svårt att få sjukpenning

Forskning visar att drabbade dessutom har svårt att få både sjukpenning och ersättning via arbetsskadeförsäkringen.

– För den som skadas på andra sätt, till exempel fastnar i en maskin, är det sällan några problem. Men för den som blir sjukskriven och får lägre arbetsförmåga på grund av särbehandling är rättskyddet väldigt svagt.

Till råga på eländet kan det sedan bli svårt för den som blivit utmanövrerad att få bra referenser från organisationen.

– På det sättet riskerar man att slås ut från arbetsmarknaden och få sämre möjligheter att försörja sig. De ekonomiska konsekvenserna blir allvarliga.

Undrar du mer? Här får du svar på några vanliga frågor om mobbning på jobbet.

Facket kan hjälpa

Om man upplever sig utsatt kan man kontakta skyddsombudet och kräva en arbetsmiljööversyn. Man kan också vända sig till företagshälsovården för att få stöd, eller till facket. Om problemen inte åtgärdas är Anneli Matssons råd tydligt.

– Lämna jobbet så fort som möjligt! När du kommit ut på andra sidan, och förhoppnings fått nytt jobb, kan du engagera dig i frågan. Men att tro att du ska få upprättelse av dem som stött ut dig… nej, den striden är alltför kostsam.

Stressreaktioner

Ett vanligt sätt att reagera vid stress är att kroppen förbereder sig på att kämpa emot eller fly. Det kan till exempel leda till hjärtklappning och muskelspänningar.

Ett annat reaktionssätt är att uppleva att man inte kan ta sig ur situationen, vilket ger svimningskänsla, trötthet och yrsel.

I beteendet kan stress visa sig genom ett jäktat sätt, dåligt tålamod, en tillbakadragen attityd eller irritation.

Mentalt kan stress leda till koncentrationssvårigheter, problem med att slappna av eller nedstämdhet.