Parterna på svensk arbetsmarknad har kommit överens om ett förslag om hur lagen ska ändras för att förhindra konflikter av det slag som ägt rum i Göteborgs hamn. Livs har inga invändningar mot överenskommelsen som presenterades i början av juni.
– Vi kan inte se att det här förslaget förändrar något i sak från hur vi som förbund agerar idag, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige.
Han understryker att det handlar om ett förslag till lagändring och inte något avtal som tecknats mellan parterna. Syftet är att föregripa resultatet av den utredning regeringen tillsatte 2017 som hade i uppdrag att göra en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, som skulle presenterats inom kort.
– Det var denna utredning som fick parterna att sätta sig ner för att se om det var möjligt att presentera ett alternativt förslag. Det fanns en utbredd oro att utredningen som regeringen tillsatt skulle mynna ut i ett förslag som skulle rubba maktbalansen på arbetsmarknaden.

Det är företrädare för LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv som arbetat fram lagförslaget som de nu vill se genomfört i sin helhet. Jolan Wennberg berättar att diskussioner förts med alla inblandade under en längre tid för att komma fram till en lösning på den allvarliga konflikten i Göteborgs hamn mellan arbetsgivaren APM Terminals och fackförbundet Hamnarbetarförbundet, som inte är medlemmar i LO.

Enligt parternas förslag till lagändring ska det inte längre bli tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Det görs inte heller någon inskränkning i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.
Jolan Wennberg är nöjd med resultatet utifrån de förutsättningar som gällt och ser inga skillnader vad gäller strejkrätten vad gäller Livs medlemmar. Det här innebär inga försämringar av strejkrätten för Livs vidkommande.
– Det här förslaget till lagändring överensstämmer med vår förhandlingsordning, det är helt i linje med hur vi hanterar frågor idag.
Förslaget till lagändring har överlämnats till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson som sagt att det är detta förslag som hon vill gå vidare med och att det nu kommer att skickas ut på remiss. Lagändringar tar dock tid så något beslut i frågan kommer riksdagen inte hinna fatta innan valet den 9 september.