Enligt Arbetsmiljöverkets rapport uppger 12 procent bland utrikes födda att de utsatts för mobbning på jobbet, jämfört med 6 procent bland inrikes födda.

9 procent

Dessutom är andelen som upplever diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 9 procent bland utrikes födda. Det kan jämföras med inrikes födda där motsvarande siffra är 1 procent.

– Det är inte acceptabelt att någon ska gå till jobbet och behöva riskera att bli mobbad eller kränkt. Det är viktigt att varje arbetsgivare arbetar aktivt och förebygger risker för ohälsa och kränkande särbehandling i arbetsmiljön, säger Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Skillnader i fysisk arbetsmiljö

Även när det gäller den fysiska arbetsmiljön syns skillnader. Bland utrikes födda säger 27 procent att de i hög grad upplever stor arbetsbelastning, jämfört med 19 procent bland inrikes födda.

55 procent

Andelen som uppger att de är uttröttade i kroppen efter jobbet är 55 procent bland utrikes födda respektive 43 procent bland inrikes födda.

En faktor som enligt Arbetsmiljöverket kan ha betydelse för resultatet är att utrikes födda oftare arbetar inom vissa serviceyrken i branscher som exempelvis vård och omsorg, bygg och i hotell- och restaurangnäringen.

”Inte en homogen grupp”

Det är branscher där det är vanligare att man upplever diskriminering och trakasserier, och det är också branscher som har utmaningar i den fysiska arbetsmiljön.

– De utrikes födda är samtidigt inte en homogen grupp. Bra arbetsmiljöförhållande är grundläggande för en god utveckling både för individen och arbetsmarknaden i stort, säger Jacob Grönlund.

Arbetsmiljöverkets rapport finns att ta del av på myndighetens webbplats.

Om rapporten

Rapporten ”Fokus på utrikes föddas arbetsmiljö” bygger på siffror från Arbetsmiljöundersökningen 2021. I undersökningen ingick cirka 9 500 personer som via telefonintervjuer och enkäter fått svara på frågor om bland annat arbetsmiljö, stress, krav och inflytande över arbetet.