FRÅGA: Kan min chef tvinga mig att vara kvar på nattskiftet, trots att jag sagt att jag får sömnproblem av att jobba natt?


SVAR: Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Arbetsgivaren måste i sin arbetsledning följa svensk lag och aktuella regler i det kollektivavtal som kan gälla på arbetsplatsen.

Av Arbetsdomstolens domar kan man förstå att en arbetstagare som huvudregel är skyldig att ställa upp och arbeta övertid om arbetsgivaren behöver det. Det kan också finnas regler i kollektivavtalet om skyldigheten att arbeta övertid.

Arbetsgivaren har ansvar

Av reglerna i lag vill jag särskilt peka på arbetsmiljölagen 3 kap 2 § som innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att anpassa arbetet efter var och en av de anställdas individuella förutsättningar.

Lagrummet säger att arbetsgivaren skall vidta ”alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.” Lagrummet säger också att sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ”skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Skydd i diskrimineringslagen

Att få sömnproblem vid arbete på natten kan vara en sådan sak som arbetsgivaren måste ta hänsyn till. Det räcker förmodligen inte med att du säger till arbetsgivaren att du har dessa problem. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att ta hänsyn till sömnproblemen krävs ofta att dina sömnproblem dokumenterats av läkare.

Har dina problem dessutom sin grund i en funktionsnedsättning har du ytterligare skydd i diskrimineringslagen.

En arbetsgivare som inte anpassar arbetet, bland annat förekomsten av nattarbete, kan om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte mår bra av nattarbete göra sig skyldig till diskriminering och bli skadeståndsskyldig.