Arbetsmiljöverket har för första gången gjort en riktad insats för att ta reda på hur just arbetsgivare inom livsmedelsindustrin förebygger och riskbedömer ergonomiska besvär som kan uppstå vid exempelvis repetitivt arbete och tunga lyft.

Resultatet som nyligen presenterades är nedslående.

– Vi gjorde sammanlagt 116 inspektioner och i 87 procent av fallen behövde vi göra uppföljningar eftersom vi såg brister i det förebyggande arbetet. Enstaka ärenden har också lett till föreläggande med vite, berättar Annika Schmidt, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Handlingsplaner saknades

De vanligaste bristerna som upptäcktes under inspektionerna var kopplade till det systematiska arbetet, det vill säga hur väl företagen riskbedömer arbetsmoment och förebygger eventuella risker. Det visade sig att flera företag saknade handlingsplaner och kunskap kring hur det förebyggande arbetet ska se ut.

Andreas Marklund, ombudsman.

Livs: Läget värre än väntat

Arbetsmiljö

En sammanställning av inspektionerna visar också att risker identifierades i högre utsträckning på de arbetsplatser där arbetstagare och skyddsombud var med och utformade riskbedömningarna.

– Det här visar att det är viktigt att tillvara ta den kunskap som finns på arbetsplatsen, och att låta de som faktiskt utför de svåra uppgifterna vara med i det viktiga förebyggande arbetet, fortsätter Annika Schmidt.

Många tunga lyft

Varför valde ni att göra en riktad insats mot just livsmedelsindustrin?

– Vi vet sedan tidigare att ohälsa kopplat till ergonomiska besvär är vanlig inom livsmedelsindustrin. Belastningsergonomi handlar ju om hur man ska stå, sitta och arbeta med redskap för att inte riskera förslitningsskador. Flera arbetsmoment inom livsmedelsindustrin innebär tunga lyft och redskapshantering. Då är det viktigt att det finns tydliga instruktioner för hur det arbetet ska utföras.

Kommer ni att göra fler liknande riktade insatser mot Livsmedelsindustrin?

– Det här är en avslutad tillsynsinsats. Liknande insatser har gjorts eller görs just nu i hela EU, samt i Norge. Materialet kommer sedan att sammanställas. Då får vi en bredare europagemensam bild av hur livsmedelsföretagen sköter sig. Den lärdom vi har dragit vid uppföljningar av våra svenska inspektioner är att majoriteten av alla företag har förbättrat arbetsmiljöarbetet och åtgärdat problemen.